Titel

Taken

Taken

De opdracht van het AGSL bestaat uit 3 hoofdtaken:

  • stadsprojecten: het AGSL coördineert de ontwikkeling van strategische gebieden in samenwerking met publieke en private partners. 
  • vastgoed: het AGSL is verantwoordelijk voor de aankoop, de verkoop en verhuring van het eigen patrimonium, dat van de stad en van het OCMW Leuven.
  • facilitair beheer: het AGSL beheert enkele belangrijke stadsgebouwen.

Om de stedelijke beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, heeft de stad voorbereidende en uitvoerende taken inzake het stedelijk vastgoedbeleid opgedragen aan het AGSL. 

Het AGSL staat concreet in voor:

  • de volledige afhandeling van alle vastgoedtransacties voor rekening van de stad: kopen en verkopen van gronden en panden voor uiteenlopende doeleinden
  • het vastgoedbeheer voor rekening van de stad. Het gaat om het administratief beheer van de stadseigendommen die permanent worden gebruikt door derden en van de inhuurnemingen van onroerende goederen voor de stad.
  • het uitbouwen van een parkmanagement voor grotere aaneengesloten sites, in de eerste plaats toegepast voor de Parkabdij en de Philipssite.
  • het uitbaten van het stadskantoor in de vorm van een dienstencentrum.


Het AGSL voert haar taken inzake het stedelijk vastgoedbeleid steeds uit volgens bedrijfseconomisch verantwoorde principes waaronder een maximale kostentransparantie en -responsabilisering.Uiteraard gaan ook de eigen projecten van het AGSL gepaard met tal van vastgoedoperaties.