Titel

Herziening Beheersovereenkomst 2014-2019

De opdracht van het AGSL wordt vastgelegd in een beheersovereenkomst met de stad Leuven. Die wordt afgesloten voor zes jaar en heeft momenteel betrekking op de periode 2014-2019. Op basis van gewijzigde of nieuwe feiten, ontwikkelingen, inzichten en beleidskeuzes, keurden de gemeenteraad en de raad van bestuur een herziening van de beheersovereenkomst goed.

Herziening Beheersovereenkomst 2014-2019

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Projecten

  • De coördinatie van het programma 'Vaartopia' wordt uitdrukkelijk toegevoegd aan het takenpakket van AGSL (zie art. 11bis). Dit project werd in 2016 opgestart als samenwerking tussen het AGSL en de diensten cultuur en economie van de stad. Het project Vaartopia wil van de Vaartkom een creatieve broedplaats maken waar ontwerpers, starters, kunstenaars, productiehuizen, culturele verenigingen en ambachtslui terecht kunnen in betaalbare ruimten. De Vaartkom moet zo uitgroeien tot creatieve hub van Vlaanderen. 
  • Het AGSL zal in opdracht van de stad het project 'Comenius' ontwikkelen met het oog op de realisatie van een 'International House' (zie art. 20bis). Dit wordt een plek waar internationale onderzoekers, werknemers en bedrijven wegwijs worden gemaakt en zich kunnen integreren in de Leuvense regio. Het AGSL werkt daarvoor samen met de partners van Leuven MindGate.

Financiering 

  • De financiering van de investeringen van het AGSL gebeurt via doorgeefleningen van de stad. In functie daarvan worden enkele algemene beginselen en procedure-afspraken opgenomen in de beheersovereenkomst (zie art. 51-53). Dit houdt bijvoorbeeld in dat er een financieel plan moet worden voorgelegd waarin het rendement van een investeringsproject duidelijk wordt. 
  • AGSL krijgt een jaarlijkse toelage van de stad om zijn opdracht te kunnen vervullen (zie art. 54). De afspraken in verband met de jaarlijkse tussenkomst van de stad in het resultaat van het AGSL worden vereenvoudigd. De afzonderlijke plafonds (algemene werking, personeel, kosten rond vastgoedtransacties) worden vervangen door één plafond per jaar. 

Stadspatrimonium

Het AGSL krijgt de opdracht om de lopende doorlichting van alle onroerende goederen in eigendom van de stad verder af te werken. Deze doorlichting heeft als doel het stadspatrimonium te inventariseren, te screenen en voorstellen te doen om het te herbestemmen, op te waarderen, te valoriseren en/of over te dragen aan het AGSL (zie art. 22-24). 

Bij de valorisatie van het stadspatrimonium moet ook rekening gehouden wordt met het beleidspotentieel van de onroerende goederen, ondermeer op vlak van gemeenschapsvoorzieningen, open ruimte, waterbeheersing, erfgoed, productie van hernieuwbare energie, stadslandbouw of mobiliteit. Kan gebouw X dienen voor een nieuwe school, een sportterrein, natuurgebied, betaalbaar wonen? 

Erfgoedsite Abdij van Park

Het dochterfiliaal in oprichting (Erfgoedsite Abdij van Park bvba) zal in de toekomst het beheer van de Abdij van Park op zich nemen. De nadere afspraken worden vastgelegd in een afzonderlijke beheersovereenkomst tussen de stad, het AGSL en het dochterfiliaal. Dit project is nog in volle voorbereiding en zal in 2018 meer vorm krijgen (zie art. 40).