Titel

Taken

Taken

Ter verwezenlijking van de stedelijke beleidsdoelstellingen heeft de stad beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken inzake het stedelijk vastgoedbeleid opgedragen aan het AGSL. 

Het AGSL staat concreet in voor volgende taken:

  • de volledige afhandeling van alle vastgoedtransacties voor rekening van de stad: kopen en verkopen van gronden en panden voor uiteenlopende doeleinden
  • het vastgoedbeheer voor rekening van de stad. Het gaat om het administratief beheer van de stadseigendommen die permanent worden gebruikt door derden en van de inhuurnemingen van onroerende goederen voor de stad.
  • het uitbouwen van een parkmanagement voor grotere aaneengesloten sites, in de eerste plaats toegepast voor de Parkabdij en de Philipssite
  • het uitbaten van het Stadskantoor in de vorm van een dienstencentrum


Het AGSL voert haar taken inzake het stedelijk vastgoedbeleid steeds uit volgens bedrijfseconomisch verantwoorde principes waaronder een maximale kostentransparantie en -responsabilisering.

Uiteraard gaan ook de eigen projecten van het AGSL gepaard met tal van vastgoedoperaties.