Titel

Gezocht: innovatieve secundaire school aan de Vaartkom

AGSL en de stad Leuven lanceren een open oproep voor onderwijsinstellingen om op een innovatieve en duurzame wijze een nieuwe secundaire school te realiseren in de J.P. Minckelersstraat aan de Vaartkom.

Gezocht: innovatieve secundaire school aan de Vaartkom

OPGELET: de inschrijvingen zijn afgesloten. Je kan je niet meer kandidaat stellen voor dit project.

Doel van het project

De stad Leuven zoekt een partner voor de oprichting van een nieuwe secundaire school: 

  • om de capaciteitsdruk op Leuvens grondgebied te verlichten. 
  • om zich toe te spitsen op het onderwijs van de toekomst met aandacht voor innovatie en creativiteit. 
  • om sociale verankering op de site van de Vaartkom te realiseren.

School van de toekomst

De site voor de bouw van de nieuwe school ligt vlakbij de Vaartkom, een stadsdeel in volle ontwikkeling. Het is dan ook een grote troef om de ambities van de stadsprojecten Vaartopia, Leuven MindGate, Samen Onderwijs Maken (SOM) en Leuven 2030 op te nemen in het onderwijsprogramma van de nieuwe school. 

Dit vormt een belangrijk aspect voor de toewijzing, net zoals de snelheid waarmee de school operationeel zal zijn. Om de nood aan capaciteit in het secundair onderwijs op te vangen, wil de stad de opstart van deze school op een zo kort mogelijke termijn realiseren. 

De stad voorziet begeleiding bij de opstart van de school en beoogt een duurzame samenwerking met de onderwijspartner. 

Het Terrein

Minckelerssite

Het perceel situeert zich in de J.P. Minckelersstraat in 3000 Leuven. De terbeschikkingstelling van het terrein verloopt bij voorkeur door middel van een dertigjarig recht van opstal. Dit gebeurt enkel en alleen wanneer de stad Leuven het perceel in eigendom heeft verworven. 

Kandidaten moeten ook de bouwtechnische kant zorgvuldig onder de loep nemen in hun projectvoorstel omdat er verschillende randvoorwaarden zijn voor het toekomstig gebruik en de bebouwing van het perceel. Meer informatie hierover is terug te vinden in de bijgevoegde documenten onderaan deze pagina.

De procedure

Kandidaten stellen hun project voor via een visienota en een plan van aanpak, aangevuld met een vooropgestelde timing en een financieel plan. Deze 4 elementen vormen tegelijk ook de gunningscriteria, elk met hun eigen gewicht in de toewijzingsberekening.

Deze documenten moeten, samen met het volledig ingevulde kandidaatstellingsformulier en de verklaring op eer ingediend worden. De nodige formulieren en vormvereisten zijn terug te vinden in de bijgevoegde documenten onderaan deze pagina.

Het gebruik wordt toegewezen via kandidaatstellingen onder gesloten omslag. Kandidaten dienen hun dossier in voor 31 december 2017: 

  • per aangetekende brief (uiterlijk te versturen op 22 december 2017) of
  • via afgifte met ontvangstbewijs aan de balie van het stadskantoor (29 december 2017 voor 12u)

Vragen

Voor bijkomende inlichtingen kunnen kandidaten terecht bij de volgende contactpersonen: