Titel

Aanstelling intendant Vaartopia

Aanstelling intendant Vaartopia

Vaartopia

Het AGSL coördineert in samenwerking met de directie cultuur en de dienst economie van de stad Leuven het project Vaartopia. Dit project staat voor de ontwikkeling van Vaartkom tot creatieve long van Leuven en Vlaanderen. Om haar bij te staan in functie van de verdere ontwikkeling, uitvoering, uitbouw en realisatie van het project Vaartopia, is het AGSL op zoek naar een externe intendant.

Vaartopia is een zeer belangrijke schakel in het verstreken van de internationale positie van Leuven, zeker op vlak van creativiteit, cultuur, innovatie en stadsontwikkeling. Vaartopia is dan ook een project dat aansluit bij Leuven MindGate en haar ambities.

Profiel van de intendant

… is de algemeen coördinator van het samenwerkingsproject Vaartopia, en is dus het aanspreekpunt voor zowel voor projectpartners, stadsbestuur en stadsdiensten, als voor externen en potentiële partners.

… is een verbinder en bruggenbouwer die linken legt tussen de verschillende partners (ontwikkelaars, eigenaars, spelers uit de creatieve en culturele sectoren, overheden …) en ontwikkelt een helder zicht op hun projecten, hun ambities, hun noden, nieuwe opportuniteiten. De intendant creëert hefbomen om zowel extern als intern een groot draagvlak en grote betrokkenheid te creëren, om zo in samenwerking het project en de deelprojecten te realiseren.

… bouwt systematisch het netwerk uit en legt contacten met huidige en potentiële partners. De intendant schakelt dit netwerk in om de juiste linken te leggen met de juiste mensen binnen de stad, bedrijven, partners, lokaal, Vlaams, tot internationaal.

… vertaalt de visie en de missie van Vaartopia naar een helder beleidsplan, met doelstellingen, acties en indicatoren. De intendant ontwikkelt een werkbaar, realistisch en resultaatsgericht plan van aanpak, een efficiënte projectstructuur en een effectief businessmodel; dit zowel voor het gehele project, als voor verschillende deelprojecten.
In de uitvoering daarvan stuurt de intendant als operationeel manager een team, samengesteld vanuit AGSL, de directie cultuur en dienst economie, aan in hun taak om Vaartopia te coördineren. Daarnaast zorgt de intendant voor een vlotte wisselwerking en afstemming met de verschillende andere stadsdirecties en diensten zoals Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, Data en Facilitair Beheer, Samenleving, …

… ontwikkelt een plan van aanpak om het maatschappelijk belang van Vaartopia in kaart te brengen, en om het participatieve en sociale aspect van het project te maximaliseren.

... behoudt op elk moment het overzicht over het gehele project, zowel op strategisch als op organisatorisch en operationeel niveau.

… kadert projecten, ontwikkelingen, opportuniteiten … in het grotere strategische geheel en de grotere juridische en ruimtelijke kaders waardoor organisatorische en operationele keuzes onderbouwd gemaakt en uitgevoerd kunnen worden.

… heeft relevante en aantoonbare ervaring, kennis en vaardigheden in: leiding geven, operationeel managen, co-creatief projectmanagement, ontwikkeling van creatieve broedplaatsen, gebiedsgerichte ontwikkelingen, samenwerkingsplatformen

… heeft een ruim netwerk in de creatieve en/of culturele sector, en/of in de sector van de stadsontwikkeling. Dit in Leuven, Vlaanderen en internationaal.

Meer info?

Alle info en een volledige beschrijving van de opdracht en de procedure zijn beschikbaar via https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1003/CI/2017